ဂႏၶမာပန္းစုိက္ပ်ဳိးၿခင္း အပုိင္း(၁)

.

ဂႏၶမာပန္းေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကပါတယ္၊ သက္တမ္းေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ သက္လ်င္မ်ဳိး၊ သက္လတ္မ်ဳိး၊ သက္ႀကီးမ်ဳိးဆုိၿပီး ခြဲၿခားႏုိင္ပါတယ္။ သက္လ်င္မ်ဳိးကေတာ့ ႏွစ္လခြဲ၊ သက္လတ္မ်ဳိးကေတာ့ သုံးလသက္တမ္း၊ သက္ႀကီးမ်ဳိးကေတာ့ ေလးလမွ ေလးလခြဲထိ ရွိၾကပါတယ္။ 

ဂႏၶမာပန္းမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးရာမွာေတာ့ ပ်ဳိးကုိင္မ်ားကုိသာ စုိက္ပ်ဳိးရတာျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးမယ္က ေျမကုိေတာ့ အက်ယ္ႏွစ္ေပရွိတဲ့ ေဘာင္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   ေဘာင္ေပၚမွာေတာ့   ေျမေဆြး၊ ႏြားေျခး၊ ၾကက္ေခ်းစတာေတြကုိ ေျမနဲ႔သမေအာင္ေရေမႊေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္

ေရ၀ပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာေတာ့ စုိက္ေဘာင္ေတြနဲ႔ စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ဳိးမယ့္ ပ်ဳိးကုိင္းေလးေတြကုိေတာ့ အရိပ္ထဲမွာ ထားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ နံနက္ပုိင္း ေနေရာင္ျခည္ကုိ ျပၿပီးေတာ့ ေနခင္းပုိင္းနဲ႔ ညေနပုိင္းေတြမွာေတာ့ အရိပ္လုပ္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။