ပီေလာပီနံစုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၃)

.

                           

စုိက္ပ်ဳိးျပီး ၈လမွ ၁၀ လအၾကာမွာအပင္ေတြက ၆ေပခန္႔ျမင့္လာျပီး ဥမ်ားကုိ တူးေဖာ္ေပးရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အပင္အရြက္မ်ား ၀ါလာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဥမ်ားဟာ ရင့္လာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တူးေဖာ္ေပးရမွာလဲျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ဳိးေျမပြရင္ေတာ့ ဥထုိးလြယ္ျပီး ဥၾကီးျပီးဥေဖာ္တဲ႔အခါမွာလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ ဥမ်ားကုိေရာင္းခ်ရာမွာေတာ့ ဥမ်ားကုိ ၿခံပုံစနစ္နဲ႔ေရာင္းၾကတာပါ။

ကေလာပင္မွာကေတာ႔ ေထြေထြထူးထူးက်ေရာက္တက္တဲ႔ ေရာဂါမရွိပါဘူး။

တစ္ခါတစ္ရံမႈိေရာဂါက်ေရာက္တက္ပါတယ္။

ကေလာပင္ကုိေတာ့ စုိက္ပ်ဳိးတဲ႔အခ်ိန္ကေန ဥမ်ားတူးေဖာ္သည္အထိ ေျမႀသဇာ ၃ ၾကိမ္  ေကႊၽးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

ဥထြက္ႏႈန္းကေတာ့ ျပဳစုတဲ႔အေပၚမွာမူတည္ျပီး ေဘာင္တစ္ပုံကုိ ၆ပိႆာ၅၀က်ပ္သား မွ ၈ပိႆာအထိ ထြက္ရွိပါတယ္။

အပိုင္း(၁) အားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/31885

အပိုင္း (၂) အားၾကည့္ႏိုင္ပါသည္- http://mizzimaburmese.com/article/32082