ၿပီးျပည့္စုံေသာ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာတကၠသိုလ္ႀကီး တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္အဆို လႊတ္ေတ္ာတြင္ မဲခြဲ အတည္ျပဳ

.

အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔ ကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - သက္ကုိ၊ မဇၥ်ိမ)

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ။            ။ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ႀကီးတစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ အဆိုကို ၾသဂုတ္လ ၂၈ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁) မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲျပီး အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဝင္းျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

၎က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ငါးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ငါးႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ျပည္တြင္း စားသုံးမႈ ဖူလုံျပီး ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ တိုးတက္ရရွိေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေရး၊ ေက်းလက္စီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးျပီး ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ သုေတသနမ်ား၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္   ျပီးျပည့္စုံေသာ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ၾကီးတစ္ခု(Fishery Univestry)ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ဦးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းအဆုိကို ၾသဂုတ္ ၂၈ရက္က ေဆြးေႏြးမႈအျပီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ၾကီး(၁)ခု တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္မည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ မာတိကာမ်ားကို သုေတသနျပဳ စနစ္တက်ေရးဆြဲရန္လိုျပီး၊ အေဆာက္အဦ၊ ေျမေနရာ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ကြင္းဆင္းသင္ၾကားႏိုင္မည့္ Farms and Stations မ်ား၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ကမ္းနီးကမ္းေ၀း လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္း သင္ၾကားမႈ အေထာက္အကူ ျပဳသင္ၾကားေရး သေကၤတမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာနမွလည္း လက္ရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေပါင္းစည္းျပီး ေရေနငါးသက္ရွိမ်ားဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္ အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင့္သည္ဟု သေဘာထားေပးသည္ဟု ဒုဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ဆုိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသျဖင့္ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေသာ ျပီးျပည့္စုံေသာ ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ႀကီး(Fishery University) တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ပါရန္ အဆိုကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိႏုိင္ရန္” စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္ကေျပာသည္။.

အဆိုရွင္၏ သေဘာထားအား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေမးျမန္းရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ငါးႏွင့္ ေရသယံဇာတ၊ သဘာရင္းအျမစ္ေတြေပၚမ်ားသည့္ အတြက္ ငါးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ တည္ေဆာက္ေပးပါက ထိုေက်ာင္းမွ ဆင္းလာသည့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္လွ်င္ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ပိုမုိရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၁) မွအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္ကေျပာသည္။

ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က “ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္ၾကားမႈေတြက လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ရွိျပီး ရန္ကုန္ ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ ရဲ႕ ေအာက္မွာရွိျပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး တကၠသိုလ္၊ နည္းပညာ တကၠသိုလ္၊ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ သစ္ေတာပညာ တကၠသိုလ္ ေတြကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္မ်ား သီးသန္႔ခြဲထြက္ျပီး လုပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာ အက်ိဳးမ်ားလာလို႔လည္း တစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အိမ္နီးနားျခင္းႏိုင္ငံက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ငါးေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အလုပ္သမားေတြ လုပ္အားေတြနဲ႔ Value added ေခၚ တန္ဖိုးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျပီးေတာ့ တႏွစ္ကို ေဒၚလာသန္း ၇၅၀၀ ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က၊ လာမယ့္၂၀၂၀ မွာ ေဒၚလာသန္း ၁၂၀၀၀ထိ ရေအာင္လုပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း မိမိတို႔ ေျမေပၚမွာ မိမိတို႔ ေရက ထြက္တဲ့ ငါးေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံ သား သားသမီးေတြကို မိဘရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ လြတ္လပ္ လုံျခဳံစြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ Value addedပစၥည္းမ်ာ ထုတ္လုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဒီအဆိုကို အမ်ားဆုံး၁၁ ဦးကေနျပီးေတာ့ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားပါေသာေၾကာင့္ ဒီအဆိုက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္” ထပ္မံတိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၎အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ (၁၉) နည္းဥပေဒခြဲ (တ) နည္းဥပေဒခြဲငယ္ (၁)အရ စက္ခလုတ္ႏွိပ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခိုင္းခဲ့ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၈၈ ရွိဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၉ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၇မဲ ႏွင့္ ၾကားေနမဲ ၄မဲျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္၏ အဆိုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။