ေစ်းကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွ စားသံုးသူအခြင့္အေရးသို႔

.

 ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားအရ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေလေလ စားသံုးသူအတြက္ အခြင့္အေရးပိုမ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းကုန္တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ အေရအတြက္မ်ားလာေလေလ ကိုယ့္ထုတ္ကုန္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအရည္အေသြးကို စားသံုးသူမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရန္ လုိအပ္ၿပီးေရြးခ်ယ္ခြင့္ ပိုမ်ားေလေလ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ပိုမ်ားေလေလ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ကို ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားအရ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။

ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဟုဆုိလ်င္ ေစ်းကြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနျဖင့္ တြဲပါလာတတ္ပါသည္။ ေစ်းကြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ဆုိသည့္ စကားလံုးကို အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ရလွ်င္ ထုတ္ကုန္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခုကိုတစ္ဦးတည္းက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ထိုသူက ခ်ယ္လွယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းေကာင္း၊ မေကာင္းေကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ထိုသူ၏ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ရရွိျခင္းေၾကာင့္ စားသံုးသူတို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈသည္ အတိတ္ကာလတစ္ခုတြင္ လြန္စြာႀကီးမားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ရွိခဲ့သည္ကို ဥပမာ မေပးေသာ္ျငား သိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ စားသံုးသူအခြင့္အေရးသည္လည္း ေစ်းကြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈက ဖံုးလႊမ္းသြားၿပီး စားသံုးသူအခြင့္အေရး ဘာရွိသည္ကိုပင္ မသိရသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ လိုတရ အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ မိမိဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ကို ရယူသံုးစြဲသူတို႔အေပၚ အေလးမထား၊ ထိုက္တန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမေပး၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ား အတိတ္သမိုင္းတြင္ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၀ မတိုင္မီကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈသည္ အလြန္ဆိုးရြားလြန္းသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက လက္ကုိင္ဖုန္းတစ္လံုးကိုင္ႏုိင္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔အတြက္ အိမ္မက္တစ္ခုပင္ျဖစ္ခဲ့သည္ကို အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မရွိခဲ့ပါ။

ထိုစဥ္က ဖုန္းကဒ္တစ္ခုအတြက္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒၚလာေငြျဖင့္ ေပးဝယ္ရသည့္ အေျခအေနတြင္ ဖုန္းကဒ္ တစ္ခုကို ၁၅၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္အေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာသည့္ အစိုးရကေၾကျငာလုိက္ခ်င္တြင္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အိမ္မက္တခုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဤသည္က ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ မရွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ျခင္းတို႔၏ အက်ဳိးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။

ယခုမူ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးအခန္းက႑သည္ တစ္ဆစ္ခ်ဳိးေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုရွိလာၿပီျဖစ္သကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္အတြင္း ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္လာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အခြင့္အေရး ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ ဗ်ဴဟာအရ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားသည္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေစ်းေလ်ာ့ေပးလာသကဲ့သို႔ အပိုေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးကာ စားသံုးသူကိုဆြဲေခၚလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အူရီဒူးကုမၸဏီသည္ ေပါင္းကူးဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္မ်ဳိးကို မိတ္ဆက္ေပးထားၿပီး ေပါင္းကူးေဒတာ 3.5GB ကို ၄၉၉၉ က်ပ္ျဖင့္ ရယူသံုးစြဲပါက အပိုေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အူရီဒူး၏ ေပါင္းကူးေဒတာဝန္ေဆာင္မႈသည္ ေစ်းအသက္သာဆံုးႏွင့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ကို ရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသံုးဝင္မည့္ မည္သည့္ App မ်ဳိးကို မဆိုအလြယ္တကူ   ေဒါင္းလုတ္ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤဥပမာသည္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးတစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ၿပီး စားသံုးသူအခြင့္အေရး တူတူတန္တန္ မရွိခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စားသံုးသူအခြင့္အေရးရရွိရန္ ပထမေျခလွမ္းဟုလည္း သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။