မဲမသမာမႈမ်ား ရွိသည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားၾကား ကင္ညာသမၼတက ဒုတိယသက္တမ္း ေရြးေကာက္ခံရ

.

ႏုိင္ရုိဘီ၊ ၾသဂုတ္ ၁၂ ။          ။ မဲမသမာမႈမ်ား ရွိသည္ဟု အတုိက္အခံမ်ားက စြဲဆိုေျပာဆိုေနသည့္ၾကား ကင္ညာေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လက္ရွိသမၼတ အူဟူရူကင္ယတ္တာက ႏုိင္ငံ၏ သမၼတအျဖစ္ ဒုတိယသက္တမ္း အႏုိင္ရေရြးေကာက္ခံရေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

မဲရလဒ္တြင္ ကင္ယတ္တာက ၅၄ ဒႆမ ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ၄၄ ဒႆမ ၇၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိေသာ ေရရွည္အတုိက္အခံျပဳ ရပ္တည္ေနသည့္ ေရးလားအိုဒင္ဂါကို အႏုိင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က   ေၾကညာသည္။

အမ်ိဳးသားအထူးမဟာမိတ္မ်ား NASA အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔က မဲရလဒ္ကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အရိပ္အျမြတ္မ်ား ျပၿပီး မဲေရတြက္မႈကို သပိတ္ေမွာက္ကာ လာေရာက္ျခင္း မရွိရာ မဲရလဒ္ ေနာက္ဆုံးေၾကညာမႈသည္ ခုနစ္နာရီၾကာ ေႏွာင္းေႏွးေနာက္က်ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ တက္ေရာက္မဲေပးသူဦးေရသည္ ယခုအႀကိမ္တြင္ ၇၈ ဒႆမ ၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိရာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ နည္းပါးခဲ့သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပြဲသည္ လက္ခံႏိုင္ၿပီး မွ်တစြာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ၿပီးစီးေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဝါဖူလာက  ဆိုသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးမႈစနစ္တြင္ ဟက္ကာတိုက္ခုိက္ၿပီး အာဏာရ ပါတီ အေရးသာေအာင္ ကုလားဖန္ထုိးခံရသည္ဟု အတုိက္အခံညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုမ်ားက စြပ္စြဲထားခဲ့သည္။

ယင္းစြပ္စြဲခ်က္အား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ျငင္းဆန္ၿပီး “မဲမေပးခင္ေရာ၊ မဲေပးၿပီးေရာ မဲေပးစနစ္ကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကေန ၾကားဝင္ကဖ်က္ကယက္လုပ္တဲ့ ဟက္ကာတိုက္ခိုက္တာမ်ိဳး မရွိခဲ့ဘူး။”ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အတိုက္အခံမ်ားဖက္က ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ လက္မခံသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆူပူဆႏၵျပမႈ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။