အဂတိလိုက္စားကာ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးသည့္ ဝန္ထမ္း(၈၆)ဦးကို အေရးယူ

.

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၉ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိဘဲ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ထုတ္ေပးသည့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း (၈၆)ဦးအား အျပစ္ေပးအေရးယူထားသည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။

ျပစ္ဒဏ္မ်ားအေနျဖင့္ သတိေပးျခင္း (၃၂)ဦး၊ ႏွစ္တိုးရပ္ျခင္း (၆)ဦး၊ လစာေလ်ာ့ျပစ္ဒဏ္ (၂)ဦး၊ ရာထူးတိုးရပ္ျခင္း (၁၁)ဦး၊ ရာထူးေလ်ာ့ခ်ျခင္း (၁၄)ဦး၊ ဌာနမွထုတ္ပယ္ျခင္း (၇)ဦးႏွင့္ ထုတ္ပစ္ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ (၁၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၈၆)ဦးကို အေရးယူခဲ့သည္ဟု ဦးလွေက်ာ္က ေျပာဆိုသည္။ အျပစ္ေပးခံရသူမ်ားမွာ အရာထမ္း(၅)ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း (၈၁)ဦးတို႔ ျဖစ္သည္။

“အဓိကေတာ့ အဂတိႏြယ္ၿပီးလုပ္တဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တုိင္ၾကားလာတဲ့ကိစၥေတြကို အေရးယူရတာ” ဟု ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဩဂုတ္ ၉ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပဲခူးတုိင္း၊ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္အမတ္ ဦးေစာသေလးေစာ၏ “ေျမယာမႈခင္းမ်ား ပိုမို႐ႈတ္ေထြးေစသည့္ ပံုစံ(၇)မ်ား လက္လြတ္စပယ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမတိုင္းတာမႈ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္သည့္ အက်င့္ပ်က္ ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕ကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းအေပၚ ဒုဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ထိုသို႔ ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ကမူ “၈၆ေယာက္ထက္မက တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ မ်ားျပားစြာ ရွိေနႏုိင္တယ္။ ရွိေနဖို႔လည္း မ်ားတယ္။ ဒါကို တိတိက်က်ေလး ကိုင္တြယ္ေပးေစခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေျမစာရင္းဌာနအေနျဖင့္ ေနရာပိုင္နက္မ်ားကို အတိအက် တိုင္းတာသတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ကို လက္လြတ္စပယ္ ထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားသည့္ မႈခင္းမ်ားမွာ ၎၏ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတည္းတြင္မူ မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ဦးေစာသေလးေစာက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

“ေျမစာရင္းဌာနကို တိက်ေသခ်ာစြာ တုိင္းတာၿပီးေတာ့မွ ေနရာပိုင္နက္ေတြကို အတိအက်တိုင္းတာသတ္မွတ္ဖို႔ ေျပာတဲ့အခါမွာလည္း အျဖစ္သေဘာသာ တုိင္းတာၿပီး မည္သည့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳးကိုမွ အတိအက် မလုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ ပံုစံ(၇)ထုတ္ေပးမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနကို တိုင္ၾကားရန္ႏွင့္ တုိင္ၾကားစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း မိတၱဴေပးပို႔ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ဦးဝင္းျမင့္က အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။