ပန္းထိမ္ငုိစုိက္ပ်ဳိးျခင္း အပုိင္း (၃)

.

မုိးဦးက်မွာ အပင္အကုိင္းမ်ားကုိ ျဖတ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးမယ္ဆုိပါက ေနာက္ႏွစ္ မုိးဦးက်ကာလမွာ ပန္းမ်ားကုိ စတင္ခူး ဆြတ္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဥမ်ားကေတာ့ မုိးဦးက်ကာလမွာ စတင္စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ၂ လခန္႔ ၾကာတဲ့ အခါမွာ စတင္ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းထိမ္ငုိပန္းေတြကေတာ့ ၁၀လပုိင္း အေက်ာ္မွာ ပန္းပြင့္တာေတြ ရပ္နားသြားၿပီး ၁၂ လပုိင္းေလာက္မွာ အပင္ေတြ က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄လပုိင္း ေက်ာ္လာရင္ေတာ့ အပင္အႀကႊင္းအက်န္ေတြကုိ ျဖတ္ထုတ္ၿပီး စုိက္ေဘာင္ေတြေပၚကုိ မီးရိႈ႕ၿပီး ႏြားေျခးေျမၾသဇာကုိ ထည့္ရပါမယ္ ၿပီးရင္ေတာ့ ေန႔စဥ္ေရသြင္းေပး မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပန္းမ်ား ေစာေစာပြင့္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ပန္းထိမ္ငုိပန္းခင္းကုိေတာ့ ၃ ႏွစ္အထိ စုိက္ပ်ဳိးၿပီးရင္ေတာ့ ဥမ်ားကုိ ျပန္ေဖာ္ၿပီး အသစ္ျပန္စုိက္ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ အဓိက က်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ အျမစ္ပုပ္ေရာဂါ၊ ပင္စည္ပုပ္ေရာဂါ ေတြျဖစ္ျပီးေတာ့ ျခစားျခင္းနဲ႔ ပုိးအနည္းငယ္ က်ေရာက္တတ္ပါတယ္။ အျမစ္ ပုပ္ေရာဂါ၊ ပင္စည္ပုပ္ ေရာဂါေတြကေတာ့ မ်ဳိးကေန ပါလာတတ္တာျဖစ္ၿပီး ေျမေဆာင္ေရာဂါ   ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ မ်ဳိးဝယ္ယူရာမွာ အထူးဂရုျပဳဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

အပိုင္း(၁) အားၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/30057

အပိုင္း(၂) အားၾကည့္ရန္-http://www.mizzimaburmese.com/article/30216