အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ (ခရစ္ဒစ္ကဒ္)မ်ားကုိ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိး ျပန္လည္လုပ္ကုိင္ေန

.

ျမန္မာမွာက ခရစ္ဒစ္ကဒ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ ႀကိဳတင္ေငြသုံးကဒ္၊ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္ စနစ္ေတြက လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ျပည္တြင္းဘဏ္တစ္ခ်ဳိ႕႔ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒိေခတ္အခါက ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအေျခအေနနဲ႔ ခုိင္မာတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြ မရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့သလုိ လူသိလည္း နည္းခဲ့ပါတယ္။

အခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကေနစၿပီး ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကဒ္ေတြျဖစ္တဲ့ Visa နဲ႔ China Pay Union စတဲ့ ကဒ္ေတြကုိ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ခရစ္ဒစ္ကဒ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ ႀကိဳတင္သုံးေငြနဲ႔ အေၾကြး၀ယ္ကဒ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေအာင္ ဗဟုိဘဏ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခအေနဟာ ဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ေနရတာျဖစ္ၿပီး ပုိၿပီး တြင္က်ယ္ဖုိ႔ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြလည္း လုိအပ္ေနပါတယ္။ မထက္ထက္ေအာင္ ေျပာျပထားတဲ့ သတင္းထဲမွာ ဆက္ၿပီး ႐ႈစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။