ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ အေရးပါေသာ အင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑

.

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးခရီးရွည္၏ လမ္းအစတြင္ပင္ ရိွေနေသးသည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ဒီမိုကေရစီအုပ္ျမစ္ကို ခိုင္မာစြာခ်ႏိုင္ေရး ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ခရီးစဥ္အတြင္း နာက်င္ထိခိုက္မွဳႏွင္႔ ဆံုး႐ံႈးမွဳ (Casualty) မ်ား၊ အနည္းဆံုး ႏွင္႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ရာ အေရးၾကီးပါသည္။

လက္ရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလသည္ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရအေနျဖင္႔ လက္ရိွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေနျပီး၊ အေရးၾကီးက႑မ်ားတြင္ စစ္တပ္(Military)၏ အခန္း႑ကို အသိအမွတ္ျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ကာလျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တပ္(Military)မွ က႑အစံုတြင္ တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေနခဲ႔မွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ္ျငာ္းလည္း အေရးႀကီးက႑တခ်ိဳ႕မွာ စစ္တပ္(Military)၏ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသး၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခအေနအရ လက္ရွိဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းကာလသည္ အေရးပါေသာ အင္အားစုမ်ားအားလံုး (Stakeholders) အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမွုဳျဖစ္ေပသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ကာလကို တဖန္ငဲ့ၾကည္႔ျပီး မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ယခုကဲ႔သို႔အေျခအေနအထိ တိုးတက္ေရာက္ရိွလာသည္ကို အားသစ္အေနျဖင္႔ ေမြးျမဴရန္လိုအပ္သည္။ လြတ္လပ္မႈအတြက္ မည္သည့္လွဳပ္ရွားမႈ တိုက္ပြဲကမွ် လြယ္လြယ္ကူကူ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျဖစ္တည္ရရိွမလာသည္ကို Nelson Mandela ၏ Long Walk To Freedom က သက္ေသရိွေနသည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ၊ လြတ္လပ္မႈတိုက္ပြဲ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအား ခံစားရရိွေနျပီဟု မဆိုသာေပ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏လြတ္လပ္မႈ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခိုင္မာအားေကာင္းမွဳမ်ားသည္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္မာ အားေကာင္းေရးအတြက္ အလြန္တရာအေရးပါေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္၊ တပ္မေတာ္၏ အခန္း႑မွာ အေရးၾကီးသည္ကို မည္သို႔မွ် ျငင္းဆန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ထို႕အတူ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကာလႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ခိုင္မာစြာ အျမစ္တြယ္ထြန္းကားဖို႔အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာမ်ား ရွင္သန္ထြန္းကားအားေကာင္းဖို႔ရန္မွာလည္း အလားတူအေရးၾကီးပါသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း ယခုကဲ့သို႔အေရးပါေသာ Stakeholders မ်ား၊ Institutions မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ရာမွာ ေတြ႔လာရသည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ႀကံဳရသည့္အခ်ိန္တိုင္း အျမဲမျပတ္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းသည္ နည္းလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္အက်ိဳး ျပည္သူတို႔အက်ိဳးကို ဦးထိပ္ထားကာ အျပန္အလွန္ သီးခံစိတ္ရွည္ၾကဖို႔လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။

ယခု လတ္တေလာျဖစ္ေနသည္႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုပ္မျဖင္႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနမွဳမ်ား၊ မတရားအသင္းဥပေဒျဖင္႔ တရားစြဲဖမ္းဆီးမွဳမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းတြင္ ေရွာင္လြဲရမည္႔ အေနအထားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထို ဥပေဒမ်ားအား ဒီမိုကေရစီ စံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ (သို႔) ဖ်က္သိမ္းမွဳမ်ားကို အျမန္ဆံုးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း၊ ဖမ္းဆီးတရားရံုးေရာက္သည့္အေျခအေနအထိ အေရာက္မခံဘဲ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ တရားဝင္ၾကားခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ (Buffer & Bridge Organizations) မ်ား၏ မွ်တစြာညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳးလည္းလိုအပ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင္႔ဆံုးျဖတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလည္း ေလးစားသမွဳျပဳရန္လိုအပ္သည္။

အေရးပါေသာအင္အားစုမ်ားအၾကား၊ (Stakeholders and Institutions) ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မွဳသည္ မည္သူ႕အတြက္မွ် ေကာင္းက်ိဳးျပဳမည္မဟုတ္ဘဲဲ၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကလည္း ထိုအင္အားစုမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚယံုၾကည္မွဳ ေလ်ာ့ပါးလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာင္တြင္ မိမိတို႔တစ္ဦးခ်င္း ဆႏၵကိုသာ အဓိကထားျပီး ဦးတည္ရာမဲ့သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနကိုေရာက္ႏိုင္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္မည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ဦးတည္ရာႏွင့္ ေသြဖီကာ တေတာတၾကက္ဖျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္းမႈကိုပါ ထိပါးႏိုင္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေရးပါေသာ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ကာ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္မွသာလ်င္၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအား ေခ်ာ႔ေမြ႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မည္ဆိုသည္ကို သတိျပဳခ်ပ္ ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။