ေလးလပတ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိ

.

ဓာတ္ပံု-ေဟာင္ဆာ(ရာမည)
 

ဇူလိုင္ ၁၃ ။             ။ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ဇူလိုင္လယ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္အား စိစစ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အစည္းအေ၀းအမွတ္ (၁၀/၂၀၁၇)မွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း (၂၇)ခု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၁၆ ဒသမ ၅၉၃)သန္းအား ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါးအား ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္း (၂၇)ခုမွာ စက္မႈက႑မွ လုပ္ငန္း (၁၄)ခု၊ ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑ (၂)ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း (၁)ခု၊ အျခား ၀န္ေဆာင္မႈက႑ လုပ္ငန္း (၇)ခု၊ အိမ္ယာအေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ က႑ (၂)ခု ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး က႑လုပ္ငန္း (၁)ခု ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း (၇၁၅၅)ခုကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားမႈးခ်ဳပ္ ဦးဆန္းျမင့္က " ဇူလိုင္လလယ္အထိ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏက ခြင့္ျပဳလိုက္တာဆိုရင္ ၃၁၁၇ ဒသမ ၂၉ သန္းေပါ့။ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳတဲ့ လုပ္ငန္း ၉၃ ကုိ ျပန္ခြဲလိုက္ရင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအေဟာင္းနဲ႕ ခြင့္ျပဳထားတာ လုပ္ငန္း ၅၄ ခု၊ အခု အသစ္မွာ ခြင့္ျပဳခဲ့တာက ၁၃ ခု၊ အတည္ျပဳမိန္႕က ၂၆ ခု ပါ" ဟု ဆိုသည္။

ဇူလိုင္လ  ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သစၥာလမ္းရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏကုိ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ ဇူလိုင္လလယ္အထိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း (၉၃)ခုမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၇၆၈ဒသမ၅၂၅)သန္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတိုးျမွင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၉၈၉ဒသမ၈၁၃)သန္း စီး၀င္ခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂၇ ဒသမ ၄၈၀)သန္းခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၁၁၇ ဒသမ ၂၉၃)သန္း စီး၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။