ေနျပည္ေတာ္မွာၿပိဳင္ၾကမယ့္ NLD အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

.

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ၈ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီအေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္အားလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

ဝါရင့္အတုိက္အခံပါတီ(NLD)အေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမတ္ေလာင္းဦးေရမွာ ၁၁၃၂ဦးျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္းရွိ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ NLDအမတ္ေလာင္းမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ႐ံုးရွိ ေကာ္မရွင္႐ံုးခြဲတြင္ ဩဂုတ္လ ၅ရက္က အမည္စာရင္း လာတင္ၾကသည္။ 

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ NLD အမတ္ေလာင္း ၁၀ဦးအနက္ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးတည္းသာ ပါရွိသည္ကိုေတြ႔ရၿပီး ၎တို႔ ၁၀ဦးလံုး၏ လက္ရွိ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္ စသည့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းအား မဇၩိမသတင္းေထာက္ မင္းမင္းက စုစည္းထားပါသည္။

၁)

အမည္                     -  ေဒၚခင္မ်ိဳးသြင္

အလုပ္အကိုင္             - ေတာင္သူ

ပညာအရည္အခ်င္း       -  B.Sc (Maths)

ေမြးသကၠရာဇ္              - ၂၉. ၄.၁၉၇၄

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          - ၉/ပမန(ႏုိင္) ၀၀၁၃၉၂

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     - အမွတ္(၃)နယ္ေျမ၊ ေရဆင္းေက်းရြာ၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္

အဖအမည္                  - ဦးစံျမင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၂)

အမည္                     -   ဦးရည္မြန္(ခ)ဦးတင္သစ္

အလုပ္အကိုင္             -  ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ METTI – MSG အဖြဲ႔ဝင္

ပညာအရည္အခ်င္း       -  တတိယႏွစ္၊ အမ္ဘီဘီအက္စ္(၁၉၈၄ - ၁၉၈၈)

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၉.၈.၁၉၆၇

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၉/ပမန(ႏုိင္) ၁၃၁၈၉၅

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  အကြက္ (၃၂၃)၊ စိန္ပန္းရပ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး

အဖအမည္                  -  ဦးေက်ာ္ေဆြ

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၃)

အမည္                     -   ဦးေက်ာ္မင္းလိႈင္

အလုပ္အကိုင္             -  အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ ေရာင္းဝယ္ေရး

ပညာအရည္အခ်င္း       -  သိပၸံဘြဲ႔(႐ူပေဗဒ)

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၂၀.၅.၁၉၇၇

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၇/သကန(ႏုိင္) ၀၈၃၃၅၀

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  အမွတ္(၇၄၁၇) ေနၾကာလမ္း၊ ဇဝနသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ဥတၱရသီရိ

အဖအမည္                  -  ဦးစံႀကီး

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -  ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၄)

U Phyo Zaya Thaw

အမည္                     -   ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္(ခ) ေဇယ်ာေသာ္

အလုပ္အကိုင္             -  ႏုိင္ငံေရးသမား၊ လက္ရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္

ပညာအရည္အခ်င္း       -  B.A(English)

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၂၆.၃. ၁၉၈၁

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၁၂/လသန(ႏုိင္) ၀၁၇၁၄၂

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  အခန္း(၅၀၆)၊ တုိက္(A)၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတာဝါ၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

အဖအမည္                  -  ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမေသာ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   ဇဗၺဴသီရိ

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၅)

အမည္                     -   ဦးသန္႔ဇင္ထြန္း

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၆)

အမည္                     -   ဦးသန္းစိုးေအာင္

အလုပ္အကိုင္             -  အင္ဂ်င္နီယာ

ပညာအရည္အခ်င္း       -  A.G.T.I(Mechanical)၊ B.A(စိတ္ပညာ)

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၆.၉.၁၉၆၆

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၉/ပမန(ႏုိင္) ၁၀၉၁၁၆

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  အမွတ္ ၄၇၊ သစၥာလမ္း၊ ရြာေကာက္ရပ္ကြက္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕

အဖအမည္                  -  ဦးသစ္ဆန္း(ခ)ဦးေမာင္ေမာင္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   ပ်ဥ္းမနား

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၇)

အမည္                     -   ဦးေက်ာ္တင့္

အလုပ္အကိုင္             -  ကေဖး - အေအး

ပညာအရည္အခ်င္း       -  BS.c(Maths)

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၁၅.၁၂.၁၉၆၃

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၆/တကန(ႏုိင္) ၀၀၈၇၆၁

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  ေအာင္သီဟလမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕

အဖအမည္                  -  ဦးေက်ာ္ဟန္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၈)

အမည္                     -   ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး

အလုပ္အကိုင္             -  တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန

ပညာအရည္အခ်င္း       -  LL.B

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၈.၄.၁၉၈၂

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၈/အလန(ႏုိင္) ၁၁၈၉၃၆

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  ဂႏၶမာ(၃)လမ္း၊ သေျပကုန္းရပ္ကြက္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕

အဖအမည္                  -  ဦးေအးၾကဴ

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

၉)

အမည္                     -   ဦးေမာင္ေမာင္ေဆြ

အလုပ္အကိုင္             -  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

ပညာအရည္အခ်င္း       -  BA(History)

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၂၃.၅.၁၉၇၁

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ရခိုင္၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၁၂/သကတ(ႏုိင္) ၀၇၃၂၀၃

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  မလိခလမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္။ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္

အဖအမည္                  -  ဦးခင္ေမာင္ေဆြ

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   မႏၱေလးတုိင္း၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၉)

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

၁၀)

အမည္                     -   ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦး

အလုပ္အကိုင္             -  က်ဴရွင္ဆရာ

ပညာအရည္အခ်င္း       -  စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံဘြဲ႔

ေမြးသကၠရာဇ္             -  ၁၂.၃.၁၉၇၄

လူမ်ိဳး/ဘာသာ             -  ဗမာ၊ ဗုဒၺဘာသာ

မွတ္ပံုတင္အမွတ္          -  ၉/လဝန(ႏုိင္) ၀၀၇၈၆၇

လက္ရွိ ေနရပ္လိပ္စာ     -  အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ မဲဆႏၵနယ္    -   မႏၱေလးတိုင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၀

ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ လႊတ္ေတာ္   -  အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္