ကင္မရာႏွစ္လံုးနည္းပညာမွာ တဆင့္တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ HUAWEI P10

.

ကင္မရာႏွစ္လုံးပါတာ ဘာအတြက္ေၾကာင့္လဲ။

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဆင့္ ဓာတ္ပုံပညာရပ္အတြက္ SLR ဟု ေခၚသည့္ single-lens reflex ပါဝင္ေသာ ကင္မရာမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံဆရာမ်ားက မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ စက္ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ စံထား လက္ခံအသုံးျပဳၾကပါသည္။ စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ သာမန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ားထက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ရုိက္ယူႏုိင္ၿပီး ဓာတ္ပုံရဲ႕ pixel အေရအတြက္ ပုိေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေသာ္လည္း SLR ကင္မရာမ်ားႏွင့္ ရုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံအရည္အေသြးကုိ မီလာႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရင္းမွာ စမတ္ဖုန္းမ်ားတြင္ပါဝင္သည့္ ကင္မရာ၏ မွန္ဘီလူးမ်ားသည္ SLR ကင္မရာမ်ားထဲမွ မွန္ဘီလူးမ်ားထက္ ၂၀ စင္တီမီတာခန္႔ ပုိၿပီးပါးလႊာေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခက္အခဲကုိ စမတ္ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ယခုလက္ရွိအေျခအေနတြင္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအေနျဖင့္ ပုိေကာင္းသည့္ ဓာတ္ပုံအရည္အေသြး ရရွိေစမည့္ နည္းလမ္းမွာ ကင္မရာႏွစ္လုံးပါဝင္သည့္ dual camera နည္းပညာသာျဖစ္ပါသည္။ ကင္မရာတစ္လုံးတည္းကုိ အသုံးျပဳရာမွ ကင္မရာႏွစ္လုံးကုိ အသုံးျပဳသည့္နည္းပညာသည္ အမွန္တကယ္မွာ သက္ရွိမ်ား၏ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္မႈကုိ တုပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သက္ရွိသတၱဝါတုိ႔၏ မ်က္လုံးတည္ေဆာက္မႈသည္ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အေကာင္းဆုံး အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။ လူတုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ အခ်က္အလက္ ထုတ္လႊင့္သုိေလွာင္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ရုပ္ပုံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ လူ႔မ်က္လုံးမွ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ဖမ္းယူႏုိင္မႈ၊ အလင္းအေမွာင္ခ်ိန္ညွိမႈ၊ မ်က္လုံးအိမ္ထဲ အလင္းဝင္ေရာက္မႈကုိ ထိန္းညွိမႈ၊ ရုပ္ပုံကုိတည္ၿငိမ္ေအာင္ ဖမ္းယူႏုိင္မႈ ႏွင့္ ေရႊ႕လ်ားေနေသာရုပ္ပုံမ်ားကုိ ဖမ္းယူႏုိင္မႈတုိ႔မွာ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားေကာင္းမြန္ပါသည္။

ကင္မရာႏွစ္လုံးပါဝင္သည့္ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ဖုန္းထုတ္လုပ္သူမ်ားက ဖုန္း၏ CPU အျပင္ အျခားေနရာ သုံးခုတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳရပါသည္။ ပထမဦးဆုံးအေနျဖင့္ ကင္မရာတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔ကုိ ၅ မီလီမီတာရွိသည့္ မွန္ဘီလူးကုိတည္ေဆာက္ေစၿပီး ထုိအစိတ္အပုိင္းက pixel ေကာင္းမြန္ျမင့္မားစြာျဖင့္ သိမ္းဆည္းႏုိင္ျခင္း၊ အလင္းေရာင္ဖမ္းယူမႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ရုပ္ပုံကုိလွ်င္ျမန္စြာႏွင့္ ၾကည္လင္စြာဖမ္းယူႏုိင္ျခင္း၊ အရိပ္မထင္ေစျခင္း ႏွင့္ ပုံရိပ္ဖမ္းယူမႈတြင္ အမွားမရွိေစျခင္း စသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ဒုတိယအဖြဲ႔မွ ကင္မရာႏွစ္လုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညွိႏုိင္သည့္ နည္းပညာကုိ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဓာတ္ပုံဆရာတုိ႔၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ရပါသည္။ ထုိနည္းပညာက ကင္မရာႏွစ္လုံးမွ တၿပိဳင္တည္း ရုိက္ယူလုိက္ေသာ ပုံရိပ္တုိ႔၏ အကြားအေဝးႏွင့္ အေနအထား၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ အေရာင္ခြဲျခားမႈတုိ႔ကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ေပးပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ တတိယအခ်က္ေနျဖင့္ ISP ဟုေခၚေသာ image signal processor အဖြဲ႔မွ ဓာတ္ပုံရုိက္ရန္ ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကင္မရာႏွစ္လုံးစလုံးမွ ရုိက္ယူလုိက္သည့္ ရုပ္ပုံကုိ ဖမ္းယူျခင္း၊ တုိင္းတာျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းတုိ႔ကုိ တၿပိဳင္တည္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ Apple၊ Samsung ႏွင့္ Huawei ကုမၸဏီသုံးခုသာ ဤကဲ့သုိ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကုိ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ ဤကုမၸဏီသုံးခုသာ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္ image signal processor (ISP) ရွိပါသည္။ Huawei ကုမၸဏီတြင္ ကင္မရာႏွစ္လုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညွိႏုိင္သည့္ နည္းပညာကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရန္ ကၽြမ္းက်င္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ Huawei ကုမၸဏီ၏ ကုန္ပစၥည္း လုိအပ္ခ်က္အတိုင္း အေသးစိတ္ တည္ေဆာက္သည့္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ISP ဒီဇုိင္းအဖြဲ႔တုိ႔၏ လူ႔အရင္းအျမစ္ စြမ္းအားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈသည္ ဖုန္းထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအမ်ားစု၏ သုေတသန ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (R&D team) ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Huawei သုေတသနစင္တာက ISP တည္ေဆာက္မႈအတြက္သာ တာဝန္ယူရသည္။ ၎တုိ႔ထံမွ ရရွိလာေသာ ISP ဒီဇုိင္းကုိ HiSilicon ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Kirin SoC တြင္ ေပါင္းစပ္တည္ေဆာက္ေစသည္။ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုးအတြက္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ ထိန္းညွိႏုိင္သည့္ နည္းပညာ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ Huawei Mathematics သုေတသနစင္တာ ႏွင့္ Max Berek ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ ဓါတ္ခြဲခန္း တုိ႔၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ရရွိလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Huawei ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ကင္မရာကို လိုအပ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး စံခ်ိန္မွီေအာင္ တည္ေဆာက္ဖန္တီးသည့္ တီထြင္သူမ်ား အဖြဲ႔ရွိပါသည္။

HUAWEI P9 က စမတ္ဖုန္း ဓာတ္ပုံပညာကုိ တေခတ္ဆန္းေစျခင္း
၂၀၁၆ ခုနစ္တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ HUAWEI P9 ဖုန္းသည္ စမတ္ဖုန္းသမုိင္းတြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI P9 မတုိင္မီအခ်ိန္က စမတ္ဖုန္းဓာတ္ပုံဆုိင္ရာ တီထြင္မႈဆန္းသစ္မႈမ်ားသည္ ဓာတ္ပုံ၏ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ ပုံရိပ္ဖမ္းယူႏုိင္သည့္ အျမန္ႏႈန္းအေပၚတြင္သာ အဓိကထားသည္။ ယခုအခါ Leica မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုေၾကာင့္ HUAWEI P9 က စမတ္ဖုန္္းဓာတ္ပုံပညာကုိ တေခတ္ဆန္းေစခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပုံ၏ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈႏွင့္ အျမန္ႏႈန္းတုိ႔အျပင္ HUAWEI P9 ကင္မရာက SLR ကင္မရာႏွင့္ ရုိက္ယူမွသာ ရႏုိင္သည့္ ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect -ဓာတ္ပုံ၏ ဗဟုိခ်က္မဟုတ္သည့္ ေနရာမ်ားကုိ ေဝဝါးႏိုင္ျခင္း) ႏွင့္ အေရာင္ပါဝင္ေပါင္းစပ္မႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ HUAWEI P9 ႏွင့္ ရုိက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ဓာတ္ပုံပညာအရ ကြာျခားမႈကုိ မေျပာႏိုင္သည့္တိုင္ ဓါတ္ပံုအရည္အေသြးကို သင္မလႊဲမေသြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

HUAWEI P9 တြင္ ပါဝင္သည့္ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုးႏွင့္ ရုိက္ယူသည့္ ဘိုေခးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect) သည္ ဓာတ္ပုံကုိ ပုိ၍ အသက္ဝင္ေစပါသည္။ အျခားမည္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္မွ် မတူညီသည့္ ဂ်ာမန္ Leica ၏ အေရာင္အေသြးက ဓာတ္ပုံတုိင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ရသႏွင့္ခံစားခ်က္တုိ႔ကုိပါ ဖမ္းယူႏုိင္ပါသည္။

HUAWEI P9 ၏ ဤအားသာခ်က္ေၾကာင့္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္အခ်ိန္မွ ၁၀ လ အတြင္း ဖုန္းအေရအတြက္ ၁၀ သန္းေက်ာ္ကုိ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

အဆင့္ျမွင့္တင္ထားသည့္ Leica ကင္မရာႏွစ္လံုးပါဝင္ေသာ HUAWEI P10
(ကာလာႏွင့္ အျဖဴအမည္းတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ကင္မရာႏွစ္လံုး)

အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဓါတ္ပံုမ်ား ရုိက္ကူးႏုိင္ရန္အတြက္ HUAWEI P9 တြင္ ပါဝင္ေသာ ကင္မရာကို အဆင့္ျမွင့္တင္ထားၿပီး HUAWEI P10 တြင္ တပ္ဆင္ထားပါသည္။
HUAWEI P10၊ P10 Plus စမတ္ဖုန္းတို႔၏ ေနာက္ေက်ာဘက္တြင္ 12 MP RBG (ကာလာ) ကင္မရာႏွင့္ 20 MP monochrome (အျဖဴအမည္း) ကင္မရာတုိ႔ ပါဝင္ပါသည္။ လူ၏မ်က္လုံးတြင္ အေရာင္ကုိ ခြဲျခားသည့္ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ အလင္းေရာင္ကုိ ဖမ္းယူသည့္ အစိတ္အပုိင္းႏွစ္ခုရွိၿပီး ထိုလူ႔မ်က္လုံးတည္ေဆာက္ပုံကုိ အတုယူၿပီး တည္ေဆာက္ထားသည့္ ကင္မရာႏွစ္လံုးနည္းပညာတြင္လည္း ကင္မရာတစ္လံုးက ပုံရိပ္၏အေရာင္ကုိ ဖမ္းယူမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္လုံးက အလင္းေရာင္ နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အလင္းေရာင္ကုိ ဖမ္းယူရန္ျဖစ္ပါသည္။

ကင္မရာတြင္ပါဝင္ေသာ အလင္းေရာင္ကုိဖမ္းယူသည့္ အစိတ္အပုိင္းသည္ အလင္းေရာင္၏ သိပ္သည္းမႈကုိသာ ဖမ္းယူႏုိင္ၿပီး အေရာင္ကြဲျပားမႈကုိ ခြဲျခားႏုိင္စြမ္းမရွိပါ။ ကင္မရာ၏ အလင္းေရာင္ဖမ္းယူသည့္ ပစၥည္းအေပၚတြင္ပါရွိေသာ အစိတ္အပုိင္းက အနီ၊ အစိမ္း၊ အျပာစသည့္ အေရာင္မ်ားကုိ ဖမ္းယူသည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရေသာ္ ေရာင္စုံကင္မရာတုိ႔က ရုပ္ပုံတြင္ပါရွိေသာ အလင္းေရာင္ပမာဏ၏ သုံးပုံႏွစ္ပုံကုိသာ ဖမ္းယူႏုိင္သည့္အတြက္ ရုပ္ပုံတြင္ ပါဝင္ေသာ အလင္းေရာင္သိပ္သည္းမႈသည္ အေရာင္တမ်ိဳးတည္းကုိသာ ဖမ္းယူသည့္ အျဖဴအမည္း (monochrome) ကင္မရာမ်ား အလင္းေရာင္ပါဝင္တိက်မႈကုိ မမီပါ။

P10 ႏွင့္ P10 Plus တုိ႔တြင္ပါဝင္ေသာ ကင္မရာႏွစ္လုံးတြင္ ေရာင္စုံကင္မရာက အေရာင္မ်ားကုိ ဖမ္းယူၿပီး က်န္ရွိေသာ အျဖဴအမည္း (monochrome) ကင္မရာက အလင္းေရာင္သိပ္သည္းမႈကုိ ဖမ္းယူသည္။ ထုိကင္မရာႏွစ္လုံးမွ ရရွိလာေသာ ပုံရိပ္ႏွစ္ခုကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ ေရာင္စုံကင္မရာတစ္လုံးတည္းျဖင့္ ရိုက္ကူးေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားထက္ ပုိမုိ၍မွန္ကန္သည့္ အေရာင္ေရာစပ္မႈႏွင့္ တိက်ေကာင္းမြန္ေသာ အလင္းေရာင္ပါဝင္မႈတုိ႔ကုိ ရရွိပါသည္။ အလင္းေရာင္ နည္းပါးသည့္အခ်ိန္တြင္ ရုိက္ကူးေသာဓာတ္ပုံမ်ားကုိလည္း ပုိမိုတိက်ၾကည္လင္ေစပါသည္။ ကင္မရာႏွစ္လံုးတြင္ ပါဝင္ေသာ အကြာအေဝးထိန္းညွိသည့္ နည္းပညာက ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါဝင္သည့္ အရာတုိင္း၏ အကြာအေဝးကုိ တုိင္းတာမွတ္ယူထားသျဖင့္ ဓာတ္ပုံရုိက္ၿပီးသည့္အခါမွ ဓာတ္ပုံ၏ focus ကုိ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ P10 စီးရီးဖုန္းမ်ားျဖင့္ ရုိက္ယူထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ပုံတုိင္းက ကာဗာပံုမ်ားအတိုင္း ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။