တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲရမွတ္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ

.

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၉ ။             ။ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြ ရမွတ္စာရင္းကို ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွစၿပီး ရံုးခ်ိန္အတိုင္း ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကိုယ္တိုင္ သုိ႔မဟုတ္ ကိုယ္စား ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဦးစြာ အမွတ္စာရင္းေတာင္းခံလႊာကို ဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေလွ်ာက္လႊာတြင္   ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၏  အမည္၊ အဖအမည္၊ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာန၊ ခံုအမွတ္၊ ေျဖဆိုခဲ့သည့္ ခုႏွစ္၊ ထုတ္ယူသူ၏ လက္မွတ္ နွင့္ ေအာင္သည္/ရႈံးသည္ ကို တိက်မွန္ကန္ေအာင္ ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀က်ပ္တန္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည့္စံုမွန္ကန္မႈ မရိွသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားအေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ရိွ ဇြဲကပင္ေဆာင္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအပ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္   ေျဖဆိုထားသူမ်ားအေနႏွင့္ ေမခေဆာင္တြင္လည္းေကာင္း  ေလွ်ာက္လႊာ၀ယ္ယူကာ ေန႔ခ်င္းၿပီး ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္တြင္လည္း ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမွတ္စာရင္းမ်ားကို တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ထိ မနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီအတြင္း ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေန႔လည္ ၂နာရီအထိ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

အျခားတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္ အမွတ္စာရင္းကို ပိုမို လြယ္ကူစြာ ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ mobile team ဖြဲ႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ ေအာင္ခ်က္မွာ ၃၃ ဒသမ ၈၉ ရာခိုင္နႈန္းသာ ရိွေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။