ေျပးလမ္းေပၚက ျမန္မာ့စီးပြားေရးႏွင့္ ေမွ်ာ္…တလင့္လင့္

.

NLD အစုိးရ အစတစ္ႏွစ္စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအေပၚ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစု၏ အားမလုိအားမရျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း မ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈေႏွးေကြးေနသည္၊ ရပ္တန္႔ေနသည္၊ ထင္သေလာက္ျဖစ္မလာဘူးဆုိသည့္ တုန္႔ျပန္သံမ်ား ၾကားသိခဲ့ရသလုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလမွ စတင္၍ ျမင့္တက္ခဲ့သည့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံျပည္သူတုိ႔ဆီမွလည္း အစုိးရအေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလက ေနျပည္ေတာ္ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံပြဲတစ္ခုတြင္ “စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးခဲ့သည္” ဟု ဝန္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းမတုိင္ခင္ကလည္း ႏုိင္ငံသားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ၁၂ ခ်က္ကုိ ဇူလုိင္လကုန္ကာနီးတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ဖူးၿပီး ထုိအခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ္လည္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမပါ၀င္ဟု ဆုိၾကသည္။

မူ၀ါဒမ်ားတည္ၿငိမ္ဖုိ႔လုိ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာကုိးကားျပဌာန္းခ်က္မ်ားက တိက်ခုိင္မာျပတ္သားဖုိ႔လုိသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာဆုိေလ့ရွိၾကသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာတုိ႔ႏွင့္ ႏွီးႏြယ္လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ား တည္ၿငိမ္ရွင္သန္ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးဦးေမာ့ဖုိ႔ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

ေထာက္ပုိ႔ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚေအးျမတ္ျမတ္သူက "မူ၀ါဒတစ္ခုခ်မွတ္လုိက္ၿပီဆိုရင္ ကာလတိုအတြင္း ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တာသည္ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ။ စမ္းသပ္လုပ္လုိက္တယ္။ အဲဒါႀကီးက မွားသြားလို႕ ျပန္ျပင္လိုက္ရင္ဆိုေတာင္မွ ရင္ဆိုင္ရတဲ့သူက ဘ၀ပ်က္သြားႏိုုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မူ၀ါဒပိုင္းမွာလည္း ကာလတုိ သတ္မွတ္တာလား၊ ကာလရွည္ သတ္မွတ္တာလားေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ ခ်ေစခ်င္ပါတယ္။ ခဏခဏေျပာင္းတာေတြက အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္္"ဟု ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ သူမက မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားက လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ ၿပိဳလဲသြားေစႏုိင္သည္ဟု ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚအကာအကြယ္ေပးျခင္းထက္ အေထာက္ အပံ့ေပးျခင္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ အတိအလင္းေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္းနည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ ႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအားနည္းမႈမ်ားရွိေနသည့္ ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္မည့္ မူ၀ါဒတစ္ရပ္ မရွိေသးဘူးဟုလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

မူ၀ါဒအျပင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံက႑ တုိးတက္ဖုိ႔လုိ

ယင္းသုိ႔ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ မ်က္ႏွာမူ၍ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္လည္း အေရးႀကီးေနသည္။

အစုိးရသစ္၏ ပထမတစ္ႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ   ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ထိုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သိသိသာသာက်ဆင္းခဲ့သည္။

NLD အစုိးရအေနႏွင့္ ပထမတစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သစ္တစ္ရပ္ကုိ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္း ခဲ့သလုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္လည္း   ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္(နည္းဥပေဒ) ကိုလည္း ခ်ိန္သားကုိက္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျမန္မာ၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းအမ်ားအလုိက္ ၀င္ေငြအခြန္သက္သာခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒသစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးမက္လုံးအသစ္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ပုိမုိဆြဲေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု အစုိးရက ယုံၾကည္ထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္

နယ္သာလန္ဘုရင့္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီးျဖစ္သူ မစၥတာ ေ၀ါင္တာ ရာဂန္(စ)က "အမ်ားစုဟာ ျမန္မာကုိ ပုိၿပီးနားလည္သိရွိဖုိ႔ လုိအပ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဒီမွာ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိေနတယ္ဆုိတာ ၾကားသိထားၿပီး ဒီအခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သိျမင္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္” ဟု မဇၥ်ိမကုိ ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျပည္တြင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းအေျခအေန၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပင္ အျခား စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိသည္ဟု သံအမတ္က ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိထားသည္။

အစုိးရကလုိလားေနေသာ ေဒသစုံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တုိးတက္ရန္အလို႔ငွာ ယင္းေဒသမ်ား၏ အားနည္းလ်က္ရွိေနေသာ စြမ္းအင္၊လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းတံတားစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတုိးတက္ရန္ အစုိးရက အားထည့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက " တစ္အခ်က္ကအေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ပံ့ပိုးေပးဖုိ႕ လုိတယ္။ဖေယာင္းတုိင္နဲ႕အလုပ္လုပ္လုိ႕မရဘူးေလ။ လွ်ပ္စစ္ရွိမွရမယ္ေလ။ ၿပီးေတာ့ ေျမရွိဖုိ႕လုိတယ္။ အရင္းအႏွီး ရွိၿပီးေတာ့ Start Up ေတြရွိဖုိ႕လုိတယ္။ ဘဏ္က ဒါကို အလုပ္ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေငြေခ်းဖုိ႕လုိတယ္။ အကုန္လံုးဘက္စံု ပူးေပါင္းလုပ္ဖုိ႕လုိတယ္"  ဟု မဇၥ်ိမကုိ ေျပာဆုိထားသည္။

ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးက ပုိမုိအေရးႀကီးလာ

ေဒသတြင္းအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရရွိမႈမွာ အဆင့္ ၇ ေနရာတြင္ ရွိေနကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္လုပ္မႈမွာ ၄၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး လူဦးေရ၏ ၃၅ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေၾကာင္း အေမရိကန္စြမ္းအင္ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ General Electric(GE) ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

GE ကုမၸဏီ - အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဌာန၏ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာျဖစ္သူ  Kazunari Fukui က "လွ်ပ္စစ္မီးရရွိဖုိ႔က ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေန႔စဥ္လူမႈဘ၀မွာ အေျခခံက်လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါက နံပတ္ (၁) အခ်က္ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ အျပည့္အ၀မျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြကုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကုိ အေျခခံအေဆာက္အဦးက႑မွာ အဓိကက်တဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူၿပီး ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္တစ္ခုလုိ ဦးတည္အာ႐ုံစုိက္ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံထဲတြင္ ပါ၀င္ေနၿပီး တစ္ဦးခ်င္းသုံးစြဲမႈမွာ ကမၻာ့ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းေအာက္ အဆ ၂၀ ပုိမိုေလွ်ာ့နည္းေနသည္ဟု GE က ဆုိသည္။

ေျပးလမ္းေပၚက ျမန္မာ့စီးပြားေရး

ယခုလအတြင္း ေနျပည္ေတာ္မွာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက လက္ရွိျမန္မာ့ စီးပြားေရးသည္   ေျပးလမ္းေပၚက ေလယာဥ္တစ္စင္းအျဖစ္ ခုိင္းႏႈိင္း ထားၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ပ်ံတက္ဖုိ႔ ရွိေနသည္ဟု ေျပာဆုိထားသည္။

သက္ေသျပရန္ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကလည္း ရွိတန္သေလာက္ ရွိေနၿပီဟု ေျပာဆုိ၍ရေသာ္လည္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တည္ၿငိမ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လုိအပ္ခ်က္မ်ားက ေရွ႕ဆက္လုပ္ကိုင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးသည္မွာ အစုိးရမွာ မည္သုိ႔ေသာ ေရတုိ၊ ေရရွည္အစီအစဥ္မ်ားရွိေနမည္နည္းႏွင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ မည္သုိ႔ အာ႐ုံစုိက္မည္ဆုိသည္က အေရးႀကီးေနသည္။

လက္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ-NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတာ၀န္မ်ားကုိ ဦးရြက္ထမ္းေဆာင္လာခဲ့သည္မွာ ပထမတစ္ႏွစ္ကုိ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သမုိင္း၀င္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ကပင္ ပါတီက ဦးစားေပးေဖာ္ေဆာင္ခ်င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥမ်ားကလည္း လိပ္ခဲတည္းလည္း အေျခအေနမ်ားၾကားကပင္ ညိႈႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

တစ္ဘက္တြင္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပင္ ႏုိင္ငံ့၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကုိလည္း တုိးျမွင့္သင့္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။