ဆိုမာလီတြင္ မိုးေခါင္မႈေၾကာင့္ အစာအာဟာရေပးစင္တာသို႔ ကေလးမ်ား ေရာက္ရွိမႈ ႏွစ္ဆတိုးလာ

.

ဆိုမာလီမာ၊ ေမ ၁၉ ။              ။ မိုးေခါင္မႈ ႀကံဳရသည့္ ဆိုမာလီႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ငတ္မြတ္ေခါင္ပါးမႈ၊ ေသေက်ပ်က္စီးမႈမ်ား ရွိေနရာ ဘိုင္ဒိုအာၿမိဳ႕ရွိ အာဟာရေပး   ေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာသို႔  တက္ေရာက္လာရသည့္ ကေလးငယ္အေရအတြက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းရွိ ငါးႏွစ္ေအာက္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ားအား အသက္ကယ္တင္ေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာ ေနရာအနည္းငယ္အနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ယင္းစင္တာသို႔   ေရာက္ရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ကႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ႏွစ္ဆမွ် မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

ေတာင္ပိုင္း ကီစမာယိုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕က အလားတူစင္တာတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္ ေရာက္ရွိကေလးငယ္မ်ား မ်ားျပားသည္။

ဘုိင္ဒိုအာစင္တာတြင္ တက္ေရာက္သည့္ ငါးႏွစ္ေအာကက္ကေလးငယ္မ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္က ၁၀၀ ေက်ာ္မွ်သာ ရွိရာမွ ယခုတြင္ ၂၃၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

အဆိုပါ စင္တာႏွစ္ခုတြင္ ကယ္ဆယ္ကုသေပးေနရသည့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ ကေလးငယ္အေရအတြက္သည္ ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ဆိုမာလီၾကက္ေျခနီအသင္းတို႔က ေျပာခဲ့သည္။