ဂ်ပန္ဘုရင္၏ ထီးနန္းစြန္႔မည့္အစီအစဥ္ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္း အစိုးရ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိး

.

ေမ ၁၉ ။                  ။ သက္ေတာ္ ၈၃ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ဘုရင္ အာကီဟီတို၏ ထီးနန္းစြန္႔မည့္ အစီအစဥ္အေပၚ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ေမလ ၁၉ ရက္က အစုိးရက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ အာကီဟီတိုမွာ သက္ေတာ္ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာသည့္အေျခအေနေၾကာင့္ ထီးနန္းစြန္႔လိုသည္ဆိုသည့္ အရိပ္အျမြက္ေျပာစကားမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လေလာက္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားခဲ့ရာ ျပည္သူမ်ားအံ့အားသင့္ခဲ့ၾကရသည္။ ၎မွာ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕စံမင္းသား နာရူဟီတို ကို ထီးနန္းအရုိက္အရာ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိေနျခင္းလည္း   ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတြင္ ဘုရင္မင္းဆက္ ထီးနန္းစြန္႔ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည့္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မွ ရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက လုိအပ္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္တစ္ခု ေရးဆြဲျပဌာန္း   ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါ ဘုရင္ အာကီဟီတို၏ ထီးနန္းစြန္႔မည့္အစီအစဥ္ကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အစုိးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးေပးလုိက္ၿပီ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳ ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ဂ်ပန္ပါလီမန္အတြင္း ယင္းမူၾကမ္းကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳျပဌာန္းႏိုင္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္း ဂ်ပန္မင္းဆက္တစ္ခု၏ ပထမဆုံးေသာ ထီးနန္းစြန္႔မႈ ျဖစ္စဥ္ေပၚေပါက္လာေတာ့မည္   ျဖစ္သည္။