ဖရဲသီးႏွင့္ သခြားသီးမွ လြဲ၍ က်န္သီးႏွံမ်ား ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းေန

.

တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္မွတဆင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တင္းတြင္းမည့္ ဖရဲသီးမ်ားအား ပဲခူးတိုင္း ဒိုက္ဦးၿမိဳ႔နယ္တြင္ ထုတ္ပိုးတင္ေဆာင္ေနသည္ကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က ေတြ႔ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

ေမ ၃ ။          ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးက႑တြင္ ဖရဲသီးႏွင့္ သခြားသီး မွလြဲ၍ က်န္သီးႏွံမ်ား ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းေနေၾကာင္း သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စို္က္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ေျပာသည္။

ေမလ ၂ ရက္၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ UMFCCI ၌စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သီးႏွံမ်ား ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ား ေစ်းၾကီးေနျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေတာင္သူမ်ား၌   ေငြေၾကးမလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဦးစိုးသန္းမင္းဒင္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ အခ်ဳိ႕ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာေစ်းမ်ား ႏွစ္ဆ မွ သံုးဆ အထိျမင့္တက္ေနျပီး ေန႔စဥ္ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား မယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးသို႔ ေျပာခဲ႔သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက " ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ မွ တစ္ဆင့္ လက္ရွိထက္ ေခ်းေငြအစီအစဥ္မ်ားတိုးျမွင့္ကာ သစ္သီးဝလံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြစီစဥ္ေပးမည္" ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ထုတ္လုပ္မႈ မက်ဆင္းေသာ ဖရဲသီးႏွင့္ သခြားသီးမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားထံမွ ဝယ္ယူျပီး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သို႔ ထိေရာက္စြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရး အသင္းက ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ဝန္ၾကီးက ေျပာခဲ႔သည္။

သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စို္က္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းအေနျဖင့္ သီးႏွံအလိုက္ အထူးဇုန္မ်ား ထူေထာင္ရန္ ေဆာင္ရြက္္ရန္ ဆႏၵရွိၾကသည္။ လက္ရွိအေနျဖင့္ က်ိဳက္ ထိုျမိဳ႕တြင္ ကြၽဲေကာ ဧက ၈၀၀ ခန္႔စိုက္ေနၿပီး သိုေလွာင္ထုတ္ပိုး႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ထားကာ ဟဲဟိုးျမိဳ႕တြင္ ပဲႏွင့္ ေထာပတ္သီးအထူးဇုန္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ ဝဥႏွင့္ ဖာလာေစ့ တို႔အား သစ္ေတာထြက္ကုန္အျဖစ္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ အျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အသင္းမွ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈအေပၚ ဝန္ႀကီးက စီးပြားေရးေကာ္မတီတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ တင္ျပေပးမည္ဟု ေျပာသည္။