ေခတ္မီေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဆိုျပဳ

.

ဓာတ္ပံု-UMFCCI

ေမလ ၃ ။           ။ ေမြးျမဴေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မ်ဳိးစပ္ႏြားမ်ားေမြးျမဴေရးအပါအ၀င္ ေခတ္မီေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းစိန္ဦး၀င္းစိန္က ေမလ ၂ ရက္တြင္ အဆိုျပဳသည္။

ယေန႔ ေမလ ၂ ရက္၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ UMFCCI ၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏို႔စားႏြားမ်ားေမြးျမဴေရး၊ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရး၊ ေခတ္မီေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး၊ ေတာင္သူမ်ားအား နည္းပညာပံ့ပိုးေပးေရး၊ မ်ဳိးစပ္ႏြားေမြးျမဴေရးအတြက္ ေတာင္သူမ်ားအား   ေငြထုတ္ေခ်းေပးသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခြာနာလွ်ာနာကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါအနာကုသႏိုင္မည့္ ေခတ္မီေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ရန္၊ ေတာင္သူမ်ားအား အေသးစားေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ားတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ နည္းပညာပံံ့ပိုးေပးျခင္း၊   ေတာင္သူမ်ားအား မ်ဳိးစပ္ႏြားမ်ား ေမြးေစၿပီး အေကာင္ေရအလိုက္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးသို႔ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက  ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား “ ေမြးျမဴေရးဇုန္မ်ား၊ အေအးေပး႐ံုနယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ျပည္နယ္တိုင္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ခြင့္အား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံသို႔ အျမန္ဆံုးတင္ၾကပါ” ဟု ေျပာသည္။

ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ေအးခဲအမဲသားႏွင့္ဆိတ္သားမ်ားအား ဓာတုပစၥည္းေတြ႔ရိွသည္ဟုဆိုကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀ တန္ဖိုးရိွ အသားပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ ရပ္တန္႔သြားသည္ဟု ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းစိန္က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့မ်ဳိးရင္း အသားစားႏြားမ်ားအား ဘရာမင္ႏြားမ်ဳိးျဖင့္ မ်ဳိးစပ္လွ်င္ ၃ ႏွစ္အတြင္း ကီလို ၅၀၀ အထိ ရရိွေၾကာင္း ၊ အသင္းမွ စမ္းသပ္ေမြးျမဴရာတြင္   ေအာင္ျမင္သျဖင့္ ေရရွည္တြင္    ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ေမြးျမဴေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းသည့္ပံုစံ( Consortium) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုၿပီး ေျမေနရာႏွင့္ အျခားလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တိုင္းအစိုးရမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေပးမည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက  ၀န္ၾကီးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေမြးျမဴေရးက႑အျပင္  သစ္သီး၀လံ၊ ဆန္စပါး၊ လက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းက႑မ်ား အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀ါးတန္းလမ္းကုန္စည္ဒိုင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအပါအ၀င္ ကုန္ပစၥည္း HS Code မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရး အထိ လုပ္ငန္းက႑ ၈ ခုေက်ာ္အား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္သီး၀လံ၊ ဆန္စပါး၊ လက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းက႑မ်ား၏ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လတ္တေလာအေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ေရရွည္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားအား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္က တင္ျပခဲ့ၾကသည္။