အမ်ိဳးသား ေဘာလံုး အကယ္ဒမီမ်ားအတြက္ ေမလအတြင္း အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္မည္

.

ဓာတ္ပံု-MFF

ေမ ၁ ။           ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသား ေဘာလံုး အကယ္ဒမီမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အကယ္ဒမီ ေက်ာင္းသား ကစားသမားမ်ားသစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအား ေမလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ေမလ ၂ ရက္ႏွင့္ ၃ ရက္၊ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီအတြင္း ေအာင္ဆန္းကြင္းတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ အထက္ျမန္မာျပည္အတြက္ ေမလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၇ နာရီမွ ၁၁ နာရီအထိ ျမန္မာ့ေဘာလံုးအကယ္ဒမီ(မႏၲေလး) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဳျဖစ္သည္။ ထိုမွ ပဏာမ ကစားသမား ၂၂၉ ဦးအနက္ အၿပီးသတ္ ၈၅ ဦးသာ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

A Bank Scouting Tour 2017 ကို ႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္အထိ သြားေရာက္ၿပီး နည္းစနစ္ အေျခခံေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ အသက္ (၁၁)ႏွစ္၊ (၁၂)ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္ ကစားသမား (၂၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ႔ၾကၿပီး ၎တို႔အနက္ အလားအလာေကာင္းၿပီး နည္းစနစ္အတုိင္း စစ္ေဆးခံယူႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ပဏာမ ကစားသမား ၂၂၉ ဦး ထြက္ေပၚလာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္ဟု   ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္သည္။