ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ သတိထားကိုင္တြယ္ရန္ အိႏၵိယ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား သတိေပး

.

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အိႏၵိယ စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေစ်းကြက္အင္အားစုမ်ားအတြင္း မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ယင္းတို႔ကုိ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ ကုိင္တြယ္ခ်ိန္ညွိရမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အစိုးရပိုင္းက အထူးအေလးထားလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းလာမႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ယင္း၏ လူမႈစီးပြားႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈပိုင္းအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား စတင္ခ်မွတ္လာခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္လည္း အိႏၵိယႏိုင္ငံ Jawaharlal Nehru တကၠသိုလ္မွ ထင္ရွားသည့္စီးပြားေရးပညာရွင္ ပါေမာကၡမ်ားျဖစ္ေသာ JayatiGhosh ႏွင့္ C P Chandrasekhar တို႔ကိို AcitionAid Myanmar ႏွင့္ Mizzima မီဒီယာတို႔မွ ဖိတ္ၾကားခဲ့ကာ စီးပြားေရးဖြ႔ံၿဖဳိးမႈ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား မွ်ေ၀ဖလွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ နယ္ပယ္အလုိက္ ကၽြမ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ NGOs အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းမွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးမူ၀ါဒပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ယင္းမွသာ ဧည့္ပညာရွင္မ်ားက အျခားဖြံ႔ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားဆီမွ အေတြ႕အႀကံဳယူဆခ်က္မ်ားကို ယူေဆာင္မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ဖလွယ္ေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ပိုမို၍ ျပည္သူဗဟုိျပဳ ၿပီးျပည့္စံုေစလာႏိုင္ေစမည္ဟု ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ အစုိးရႏွင့္ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားကလည္း ေရွ႕တြင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ ျဖစ္လာဖြယ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ခြဲဲျခားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ActionAid Myanmar မွ Country Director Mr Shihab Uddin Ahamad က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အလြတ္သေဘာအရ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေစလိုေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားသြားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဒု၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းကလည္း အစိုးရသစ္၏ စီးပြားေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ရွည္ေပးပါရန္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ " အစိုးရသစ္ဟာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္မႈပိုင္းမွာ ေႏွးေကြးေနခဲ့တယ္လို႔ ထင္ရပါလိမ့္မယ္၊ တကယ္တမ္းဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ငါးလနီးပါးရွည္ၾကာတဲ့ အကူးအေျပာင္း ကာလကုိျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရပါတယ္၊ အဲဒီငါးလအတြင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ထားခဲ့ၿပီးပါၿပီ" ဟု ၎က ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ယခင္၀န္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ရက္အနည္းငယ္သာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ရသည့္အတြက္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံ၏ တည္ရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို တြက္ခ်က္သိရွိႏုိင္ရန္ ေလ့လာၾကည္ရႈေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

" အုပ္ခ်ဳပ္မႈအစိုးရယႏၱရားအတြင္း အရပ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းက ကာလအနည္းငယ္သာ ၾကာျမင့္ေနေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျမင္တြင္ တုိးတက္စရာကိစၥရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေနေသးသည္ဟု ထင္ျမင္မည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အိႏၵိယ ဧည့္စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွစ္ဦးစလံုးကလည္း ၎တုိ႔လာေရာက္ျခင္းမွာ ျမန္မာအစိုးရကို စီးပြားေရးပိုင္း မည္ကဲ့သုိ႔ကုိင္တြယ္ရမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တတ္ႏိုင္သည့္ အၾကံဥာဏ္မ်ား   ေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ပါေမာကၡ JayatiGhosh က တင္ဆက္ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေျပာၾကားသြားသည္။ အစိုးရသစ္ ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္ေရး၏ အဓိကအခ်က္မွာ စီးပြားေရးကို မ်ဳိးခြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး၊ တန္ဖုိးနည္းေပါင္းထည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ဳိးမွ ေျပာင္းကာ တန္ဖုိးျမင့္ေပါင္းထည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

စီးပြားေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ယင္းမူ၀ါဒကို ဂရုတစုိက္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုလွေၾကာင္း ၎က ထပ္မံသတိေပးသြားသည္။

 ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကို ရယူရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲမႈကို ေရွာင္ခြာပါက အမွားတစ္ခုက်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ရွင္းလင္းေသခ်ာသည့္ အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒတစ္ရပ္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ပါေမာကၡ JayatiGhosh က လူမႈမူ၀ါဒတစ္ခု၏ အေရးပါပံုကိုလည္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။ ေနာဒစ္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ ဥပမာမ်ားကို ၎က ေထာက္ျပညႊန္းဆိုခဲ့သည္။ က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ လုပ္သားထု ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ပိုမို တုိးတက္ရရွိေစႏိုငမည့္ လူမႈ မူ၀ါဒတစ္ခုကို မည္ကဲ့သုိ႔ ရယူႏိုင္မည္ကို ညႊန္းဆိုသြားသည္။

အလားတူ ပါေမာကၡ C P Chandrasekhar ကလည္း ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားရာ၌ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံစနစ္မွ ဒီမုိကေရစီ စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက အၿမဲရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္လည္း ေျပာင္းလဲေနရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ထဲတြင္ ေရာက္ေနေၾကာင္း ေျပာသြားသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ထဲတြင္ အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား ေျပာေလ့ေျပာထရိွေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ယင္း၏ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ အံ့ၾသေလာက္ဖြယ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ပါေမာကၡ C P Chandrasekhar က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံကုိ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေစႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံ၏ တစ္ႏွစ္တာ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းထားသည္ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနရာ အာဆီယံေဒသတြင္မူ ေတာက္ပသည့္ ၾကယ္တစ္ပြင့္သဖြယ္ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ငါးစုၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရသျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တုိးတက္မႈပုိင္းသည္ အျခားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထက္ သိသိသာသာ ေနာက္က်က်န္ရစ္ေနေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါေအာက္ေျခအဆင့္မွ ျပန္ကာ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနရလ်က္ရွိသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ လူသားအရင္းအျမစ္ စသည္တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ တုိးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္က အစမ္းသပ္ခံသြားရမည္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ လုိင္းႏွင့္ နီးကပ္ေနလ်က္ရွိသည္။

ပါေမာကၡ JayatiGhoshand ႏွင့္ C P Chandrasekhar တို႔သည္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ေလးရက္တာခရီး ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပါေမာကၡ JayatiGhoshand သည္ ကမၻာ့ဦးေဆာင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ သူမသည္ နယူူးေဒလီရွိ Jawaharlal Nehru တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရး ေလ့လာမႈပညာႏွင့္ စီမံကိန္းေရးရာ စင္တာမွ စီးပြားေရးပညာရွင္ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမသည္ Cambridge တကၠသိုလ္မွာ စီးပြားေရး ပါရဂူဘြဲ႕ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ သူမသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမ်ားရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္နီးနီးကပ္ကပ္ ပါ၀င္ထားခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သူမသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီးပြားအသင္းအဖြဲ႕ IDEAs တြင္ အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။

သူမသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ စီးပြားေရးရာမူ၀ါဒမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားမႈ၊ က်ားမေရးရာ ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ၊ ဗဟိုမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခြဲေ၀မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားေရးရာ စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုေတသန လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူ သူမသည္ လက္ရွိ ထင္ရွားေသာ စီးပြားေရးစာေပေရးသားသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ပါေမာကၡ C P Chandrasekhar မွာ Jawaharlal Nehru တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးပညာရပ္ ေလ့လာမႈႏွင့္ လူမႈသိပၸံ စီမံကိန္းေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎သည္ JNU မွ Ph D ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။ ၎သည္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ WTO တို႔ အပါအ၀င္ ကမၻာ့စီးပြားေရးမူ၀ါဒနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးသည္။ အလားတူ ၎သည္ IDEAs ၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ အလားတူ ၎သည္ ဦးေဆာင္ စီးပြားေရးဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား၊ သတင္းစားမ်ားတြင္ ပံုမွန္ပါ၀င္ေရးသားေနခဲ့သူျဖစ္သည္။