NEWS FLASH:  မင္းဘူးၿမိဳ႕အနီး တပ္မေတာ္တိုက္ေလယာဥ္ ပ်က္က်

YOPE ရုပ္/သံ Mizzima English

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္မ်ား

.

ယခုုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလေႏွာင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုဝင္ဘာ လဆန္းတြင္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပေတာ့မည္။ ျပည္သူအမ်ားက ၂၀၁၀ ျပည့္ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲထက္ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္းျဖစ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ အေရးပါသည္။

တဖန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုုင္းကလည္း ယခုလာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပိုမို အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။ ယင္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရး၊ လြတ္လပ္မႈရွိေရး၊ တရားမွ်တေရးအတြက္ တတ္ႏိုုင္သမွ် တိုက္တြန္းေျပာဆိုုလ်က္ ရွိၾကသလို အကူအညီလည္း ေပးလ်က္ရွိသည္။

ဤသည္ကား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အခန္းက႑ပင္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ားက လိုလားစြာ ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံ၏ ကံၾကမၼာ စီမံခန႔္ခြဲပိုုင္ခြင့္ ရလာကာ တိုုင္းျပည္သာယာ၀ေျပာေတာ့မည္ဟုု အေကာင္းဘက္မွ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

အထက္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတုိင္း လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာလွ်င္ေတာ့ တုုိင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုုးဟုု ဆိုုရေပမည္။ လက္ေတြ႕တြင္ အထက္ကအတိုုင္း ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ မျဖစ္လာေအာင္ အာဏာကိုု ခ်ဳပ္ကိုုင္ၿပီး အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ေနသူမ်ားက ၎တိုု႔၏ ေနရာ မလြတ္သြားရေလေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး သံုုးခဲ့လွ်င္ မည္သိုု႔လုုပ္ေဆာင္ ၾကမည္နည္း။ ေရြးေကာက္ပြဲ နီးလာေလေလ ယင္းသိုု႔ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ပိုု၍ပိုု၍ မ်ားလာေနေပသည္။

ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ေျပေျပလည္လည္ ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲဖိုု႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖိုု႔သာ စိတ္ေစာေနခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္၊  အလုုပ္သမားဆႏၵျပမႈမ်ားကိုု ယခုုေနာက္ပိုုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲလာသည့္ျဖစ္ရပ္၊  တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနစဥ္ အတြင္းမွာပင္ ေသနတ္သံမ်ားက မစဲသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက ယမန္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုုင္းနွင့္ ယခုုႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဆက္တိုုက္ဆိုုသလိုု ျဖစ္ပ်က္ေနေပသည္။

တဖန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ တစ္ခုုျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုု ထိပါးေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ခပ္စိပ္စိပ္ ေတြ႕ျမင္လာေနရသည္။ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုုတ္ေ၀ခြင့္ ရွိၿပီဟုု ဆိုုေသာ္လည္း တစ္စံုုတစ္ရာ အမွားအယြင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီက်ၾကရသည့္ သတင္းသမားမ်ားလည္း မၾကာမီကာလမ်ားတြင္ ရွိလာခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္ရွိသည္ဟုု ဆိုုေသာ္လည္း ဟိုုအဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္ မထုုတ္ျပန္ရ၊ ဒီအဖြဲ႔ႏွင့္ မဆက္သြယ္ရဆိုုသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကလည္း ခုုတေလာ ထြက္ေပၚလာေနသည္။

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုုးရအဖြဲ႕သည္ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ဆီသိုု႔ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနသည္ဟုုလည္း ျမန္မာႏွင့္ ႏိုုင္ငံတကာကိုု ကတိေပးထားခဲ့သည္။ ေနာက္ျပန္လွည့္စရာ အေၾကာင္းမရွိဟုုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ကတိေပးထားသည္။ သိုု႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုုျဖစ္ရပ္မ်ားက ျဖစ္ပ်က္ေနရပါသနည္းဟုု ေစာေၾကာေမးျမန္းစရာေတြလည္း ရွိေနေပသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူအမ်ားကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ဟုုသာ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္ကိုု ၾကားသိေနရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲက ႏိုုင္ငံေရးအာဏာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ကိုုယ္ပိုုင္အက်ိဳးစီးပြားတိုု႔ကိုု ထိခိုုက္ေစႏိုုင္သျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ပံုုဖ်က္လိုုၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကေပသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာရံုုေျပာင္းေအာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုုင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ လြတ္လပ္မႈ ထိခုုိက္ေအာင္ တမင္တကာ ရည္ရြယ္လုုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု အႏွစ္ႏွစ္ အလလက ခါးသည္းသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရလည္း ယင္းသိုု႔ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုုင္ေပသည္။

ထိုုသိုု႔ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ားသည္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရအဖိုု႔ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားက ရခဲ့သည့္ နာမည္ ဂုုဏ္သတင္းကိုု ပ်က္စီးေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရသည္ ျပည္သူလူထုုအေပၚ ယခုုထက္ပိုု၍ ႐ိုးသားမႈရွိဖိုု႔၊ တာ၀န္ခံမႈရွိဖုိ႔ လိုုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ပါတီအက်ိဳး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ အက်ိဳးစီးပြားထက္ ႏိုင္ငံအက်ိဳး၊ အမ်ားျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ဦးစားေပးဖိုု႔ လိုုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။